Mon - Sat 8 AM - 5 PM
Đường Lưu Quang Vũ - Khu Hạ Bạn - Tổ Đoàn Kết - Phường Minh Nông - Tp.Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

VIET STARS

“𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒂̆́𝒏𝒈 𝒕𝒖̛𝒏𝒈 𝒃𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒔𝒖̛̉ 𝑩𝒐̂́𝒏 𝒎𝒖̛𝒐̛𝒊 𝒏𝒂̆𝒎 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒖̛́ 𝒏𝒈𝒂̂𝒏 𝒗𝒂𝒏𝒈 𝑪𝒐̛̀ 𝒃𝒂𝒚 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒌𝒉𝒂̆́𝒑 𝒃𝒂̉𝒏 𝒍𝒂̀𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 30 𝒂̂́𝒚 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈

Đọc Thêm